Prohlášení o zpracování osobních údajů

 1. ÚVODNÍ INFORMACE
 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 3. KATEGORIE  ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 7. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 8. BEZPEČNOST

 

1. ÚVODNÍ INFORMACE

Správce osobních údajů:

Společnost RR Medical s.r.o., se sídlem Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČ: 01999541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 79982 (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“)

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování: RR Medical s.r.o., 664 41 Popůvky, Vintrovna 478/5b, adresa elektronické pošty aniball@aniball.cz, telefon +420 734 751 794.

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s účinnou právní úpravou, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

1) Objednávka, kontaktování

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Společností nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2) Newsletter a provádění přímého marketingu

V případě vzniku smluvního vztahu zasílá Společnost svým zákazníkům obchodní sdělení související s jejími produkty z důvodu realizace oprávněných zájmů Společnosti podobě omezeného přímého marketingu. Společnost tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování.

Osoby, které nejsou zákazníci, mohou udělit souhlas, a na základě tohoto souhlasu bude prováděn přímý marketing, mimo jiné oslovováním všemi prostředky včetně elektronických obchodních sdělení. Souhlas je možné kdykoliv odvolat a máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

3) Oprávněný zájem na ochraně práv a plnění právních povinností

Na základě oprávněného zájmu dochází k uchování vybraných dokumentů pro případ kontroly a k ochraně práv společnosti. Máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.

Na základě jednotlivých právních předpisů dochází k uložení dokumentů např. v oblasti daní, účetnictví, regulace reklamy apod. 

3. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Objednávka, kontaktování

Zpracovávány jsou osobní údaje, které zákazníci sami poskytnou při registraci nebo při vytvoření objednávky a které jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a plnění povinností prodávajícího z uzavřené smlouvy. Jedná se tedy o: identifikační a kontaktní údaje (jako jsou jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail), údaje o objednaném zboží, síťové identifikátory, komunikace a další údaje týkající se doručení zboží, reklamací a uzavřené kupní smlouvy.

V případě kontaktu před uzavřením smlouvy je uchována komunikace týkající se objednávky a dotazy na zboží či smlouvu. 

2) Newsletter a provádění přímého marketingu

Pokud jste to neodmítli, využijeme Vaše identifikační, kontaktní údaje a údaje týkající se Vašich nákupů a zjištěných preferencí pro zasílání obchodních sdělení, provádění segmentace a přímého marketingu. 

3) Oprávněný zájem na ochraně práv a plnění právních povinností

Pro účely kontroly ze strany orgánů dozoru jsou uchované zejména dokumenty zachycující právní jednání, jako jsou objednávky, Vaše souhlasy a komunikace týkající se uplatněných práv apod. Na základě plnění právní povinnosti jsou uchovány dokumenty, u kterých tak právní předpis stanoví, např. daňové doklady, účetní doklady, objednávky, uzavřené smlouvy apod.

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) nejsou ze strany Společnosti zpracovávány. 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb prostřednictvím webových stránek zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům:

1) Objednávka, kontaktování

Pro plnění smluvních povinností, kontrolu a potvrzení objednávky, její vyřízení a následné zajištění práv kupujícího včetně odpovědnosti za vady; Stejně tak, pokud nás potenciální zákazník kontaktuje s dotazem, jsou jeho údaje uchovány za účelem vyřízení dotazu. 

2) Newsletter a provádění přímého marketingu

Pokud jste to neodmítli, využijeme Vaše identifikační a kontaktní údaje pro zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Abychom Vám zaslali vhodné zprávy, můžeme provádět segmentaci dle již provedených nákupů a pomoci nástrojů sledovat klikání na odkazy a otvírání našich zpráv. Účelem je provádění přímého marketingu prostřednictvím oslovování s vybranými obchodními sděleními včetně těch zaslaných elektronickými prostředky.

3) Oprávněný zájem na ochraně práv a plnění právních povinností

Účelem uchování dokumentů je splnění právní povinnosti a také možnost bránit se v případě uplatněných práv zákazníků, ať již jde o záruku, reklamaci či jiná tvrzená práva. Účelem rovněž je možnost předložit doklady prokazující soulad s účinnou právní úpravou při kontrole ze strany orgánu dozoru. 

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. U kontaktování, na které nenavazuje uzavřená smlouva, resp. provedení objednávky, dochází k uložení komunikace po dobu jednoho roku.

2) Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá účel provádění přímého marketingu. Doba nepřekročí dobu, než je zasílání odmítnuto anebo je vznesena námitka proti zpracování osobních údajů za tímto účelem.  

3) Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného je zpracováváno pouze v případě, že je to nezbytné pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Společnost vztahují, a to pouze dobu uloženou takovým právním předpisem. V případě oprávněného zájmu pro ochranu práv společnosti jsou údaje uchovány nejdéle po dobu tří let od ukončení doby prvotního zpracování (např. po dobu tří let od skončení smlouvy).

Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže. 

6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně či částečně automatizovaně pracovníky Společnosti.

Osobní údaje subjektu údajů budou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:

 • zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby (System4u s.r.o.);
 • externí účetní – EXXPEDICE s.r.o.;
 • přepravní služba – DPD s.r.o., Zásilkovna s.r.o., GLS s.r.o.;

Informace o cookies a obdobných technologií jsou dostupné zde.

7. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících GDPR, na základě kterých Společnost, jako Správce osobních údajů, nakládá s osobními údaji Subjektu údajů.

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.

Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování, Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání, vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů, Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

8. BEZPEČNOST

Společnost tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektu údajů jsou ze strany Společnosti v bezpečí prostřednictvím nastavených technických i organizačních opatření.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. 

ÚČINNOST

Tato pravidla jsou účinná od 1. 4. 2023.